HiKOKI高壹工机电动工具

电镐

电镐

电镐

电镐

 • H41MB
  • 新型镐钎装着结构
  • 强固的铸铝双重绝缘机架
  • 减震手柄

电镐

 • H45SR
  • 防空锤结构
  • 强固的铸铝双重绝缘机架
  • 减震手柄

电镐

 • H60MC
  • 新型镐钎装着结构
  • 强固的铸铝双重绝缘机架
  • 减震手柄

电镐

 • H41SST
  • 17mm六角柄
  • LVH减振手柄

电镐

 • H65SB2
  • 使用30mm六角型柄身
  • 强固的铸铝双重绝缘机架
  • 柔软舒适的减震手柄

电镐

 • H41MB2
  • SDS-MAX镐钎适用
  • 马来西亚原装进口